Danmarks energiressourcer og energiforbrug

Den danske energiproduktion er baseret på både vedvarende energi og fossile brændsler. Produktionen af vedvarende energi er stigende, og målet er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Hvad handler det om?

I Danmark producerer vi energi ved brug af både fossile energikilder (som olie og gas) og vedvarende energikilder (som vindkraft, solenergi og biomasse). Energiressourcerne anvendes til at producere el og fjernvarme, til opvarmning af boliger, i industrien og i transportsektoren. Den indenlandske produktion af energiressourcer er vigtig – både for samfundsøkonomien og forsyningssikkerheden.

Forbruget af fossile brændsler bidrager til den globale opvarmning, da det er den væsentligste kilde til, at koncentrationen af drivhusgasser er stigende. Derfor bør forbruget af fossile brændsler begrænses. Når vi benytter vedvarende energiressourcer, kan vi mindske forbruget af de fossile brændsler.

Hvad er målet?

Danmark har ikke et konkret mål for produktionen af energiressourcer, men i juni 2018 blev alle Folketingets partier enige om en energiaftale. Den indebærer bl.a., at der er afsat finansiering til at nå en andel af vedvarende energi i det samlede energiforbrug på ca. 55 % i 2030. Med energiaftalen blev parterne også enige om, at Danmark vil arbejde for et mål om netto-nuludledning i EU og Danmark senest i 2050. Dette sker i overensstemmelse med Parisaftalen.

Både de langsigtede og mere kortsigtede mål vil betyde, at den danske produktion af vedvarende energi kommer til at vokse betragteligt i de kommende årtier.

Læs mere

Energistatistik månedlige og årlig

Hvad er status?

Der er blevet produceret olie og naturgas i Nordsøen siden 1972, og siden 1981 har denne produktion udgjort størstedelen af den danske produktion af energiressourcer. Olie- og gasproduktionen toppede i 2004 og har siden været faldende. Det skyldes, at mange af olie- og gasfelterne har været i drift i mange år, og udbyttet derfor er faldende.

Faldet i naturgasproduktionen i de senere år skyldes, at Tyra-gasfeltet skal genopbygges, hvorfor det har været lukket siden 2019, og der kun har været en ganske lille produktion.

Den danske egenproduktion af vedvarende energi har overordnet været stigende gennem hele perioden. Det skyldes primært en øget produktion af biomasse og vindkraft.

Produktionen af vedvarende energi uden affald er steget med 10,5%  fra 2021 til 2022, og udgør for første gang mere end halvdelen af den samlede energiproduktion.

Danmarks samlede energiproduktion

 

Figur 1: Danmarks energiproduktion fra 1990-2022 fordelt på energikilder og målt i petajoule (PJ). Herudover vises bruttoenergiforbruget til sammenligning. Energistatistik 2022.

* ”Affald, ikke-bio” angiver energiindholdet i den fossile del af det indenlandske affald, der anvendes til energiproduktion. Energiindholdet i den biogene del af det indenlandske affald medregnes under ”Vedvarende energi”.  

Kilde: Energistyrelsen, Energistatistik 2022.

Sidst opdateret d. 5. februar 2024

Kontaktperson

Ingrid Danielsen
Erhverv, Miljøstyrelsen
E-mail: indan@mst.dk