Danmarks samlede ressourceforbrug

Hvad handler det om?

Det er nødvendigt, at vi bruger ressourcerne bæredygtigt, hvis vi sikre, at de fremtidige generationer også kan få gavn af dem. Derfor er det vigtigt med et overblik, der viser, hvor mange ressourcer danskerne forbruger, og hvordan forbruget fordeler sig
Den indenlandske materialeanvendelse viser, hvor mange ressourcer den enkelte indbygger bruger. Det kaldes også DMC (Domestic material consumption). DMC opgøres i tons som vægten af de ressourcer, vi udvinder fra dansk natur. Det tal lægges sammen med vægten af de varer, vi importerer. Til slut bliver det fratrukket vægten af vores eksport.

Danmarks Statistik betegner opgørelsen af DMC som materialestrømregnskabet og bruger det som en del af det grønne nationalregnskab.

Hvad er målet?

Danmark har ikke et konkret mål for vores samlede ressourceforbrug. Det er dog regeringens langsigtede mål, at Danmark i år 2050 er uafhængig af fossile brændsler, hvilket vil reducere vores forbrug af fossile energikilder.

Hvad er status?

I Danmark bliver 99 % af det samlede ressourceforbrug udgjort af:

  • Ikke-metalliske mineraler: særligt sand og grus
  • Biomasse: særligt korn, græs og tømmer
  • Fossil energi og afledte produkter: særligt råolie, kul samt køb af brændstof i udlandet til danske køretøjer og skibe

Disse tre materialekategorier har udgjort størstedelen af regnskabet for 2000-2020. Den indenlandske materialeanvendelse af biomasse har stort set været konstant igennem hele perioden. Derimod har forbruget af ikke-metalliske mineraler og fossile brændsler varieret i løbet af årene.

Der skete et fald i materialeforbruget pr. indbygger pga. krisen i 2008. Det skyldtes faldet i den økonomiske aktivitet, som førte til, at bygge- og anlægsaktiviteterne blev reduceret i perioden (jf. Danmarks Statistik 2013). Den samlede materialeforbrugsudvikling er meget afhængig af aktiviteten inden for disse industrier.

Hent Datasæt

Figur 1: Fordelingen af indenlandsk materialeanvendelse i mio. tons fra 2000-2021 fordelt på fem kategorier.  

Kilde: Danmarks Statistik 2023.

Materialestrømsregnskab (MRM2)

Hent Datasæt

Figur 2: Den årlige samlede DMC (Domestic Material Consumption) opgjort i tons pr. indbygger i Danmark fra 2000-2021.

Kilde: Danmarks Statistik 2023.

Materialestrømsregnskab (MRM2)

Sidst opdateret d. 10. januar 2024

Kontaktperson

Bjørn Olsen
Erhverv, Miljøstyrelsen
E-mail: bjols@mst.dk