Luftforurening med NOx

Luftforurening med NOx kommer bl.a. fra trafikken og er derfor en udfordring i byerne. Luftens indhold af NO2 i Danmark, også i byerne, ligger under EU-grænseværdien.

Hvad handler det om?

Luftforurening med NOx gasser kommer primært fra den lokale trafik og er især en udfordring i byerne. NOx er en samlet betegnelse for kvælstofoxiderne NO og NO2. NO2 er sundhedsskadelig i sig selv. Derudover kan NOx reagere med ammoniak i luften og danne sekundære partikler, der er sundhedsskadelige på linje med direkte udledte partikler. Kvælstof fra luften afsættes på overflader, hvor det har en gødende effekt. Luftforurening med kvælstofforbindelser kan derfor bidrage til over-gødskning (eutrofiering), hvilket kan føre til algeopblomstringer i vandområder og tab af biodiversitet i næringsfattige naturtyper som f.eks. heder.  

For at mindske forurening med NOx fra bl.a. biler og lastbiler udstyres moderne køretøjer med NOx rensesystemer. Der stilles også krav til NOx rensning på bl.a. nye skibsmotorer, arbejdsmaskiner og kraftværker.

Hvad er målet?

Fra 2008-2010 blev der etableret miljøzoner i de fem største danske byer (København, Frederiksberg, Aalborg, Aarhus og Odense). I miljøzonerne stilles der krav til lastbilernes emissioner af NOx og andre luftforurenende stoffer. Der er i dag skærpede miljøkrav til ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i miljøzonerne i landets fem største byer. Folketinget vedtog i marts 2022, at de eksisterende miljøzonekommuner kan beslutte at omfatte dieselpersonbiler af miljøzonereglerne. Der er samtidig skrappe miljøkrav fra EU til nye køretøjer. EU har indført nye målemetoder, hvor bilernes emissioner måles under rigtige kørselsforhold (RDE real driving emissions) for at forhindre manipulation med bilernes emissioner.

 

Hvad er status?

I EU er der fastsat en grænseværdi på 40 μg/m3 for årsgennemsnittet af luftens indhold af NO2. Grænseværdien er fastsat for at beskytte menneskers sundhed. H.C. Andersens Boulevard i København vurderes at være et af de mest forurenede steder i Danmark og bruges derfor som reference for overholdelse af EU-grænseværdien.

Alle danske byer overholder NO2 grænseværdien. De højeste koncentrationer måles på de mest trafikerede veje; Årsgennemsnittet på HC. Andersens Boulevard var i 2021 26,6 μg/m3 og i Banegårdsgade i Aarhus 20,4 μg/m3Fra 2020 til 2021 er koncentrationsniveauerne uændrede på langt de fleste målestationer, mens der blev observeret et markant fald fra 2019 til 2020.

Hent Datasæt

Figur 1: Udviklingen af årsgennemsnittet for luftkoncentrationen af NO 2 i udvalgte målestationer i København, Odense, Ålborg og Århus. Målestationerne er inddelt i 4 kategorier. Der er to typer af bymålestationer: Bybaggrundsstationer (BB) er placeret, så de måler baggrundsforureningen i byerne. Gadestationerne (G) er placeret, så de måler luftforureningen i de mest trafikerede gader. Landstationer (L) er placeret, så de måler luftforureningen på landet. Målestationen i Hvidovre er en forstadsstation (F). Læs mere om målestationerne

Kilde: DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) 2023 (PDF)

Hvad er NOx?

NOx er en fællesbetegnelse for gasserne NO og NO2

  • NO dannes ved høje forbrændingstemperaturer – de høje temperaturer opnås f.eks. i bilmotorer og kraftværker
  • NO omdannes i luften til NO2, og begge gasser omdannes til andre skadelige stoffer i luften
  • Vejtrafikken står for cirka 25% af NOx -udledningen i Danmark. Hertil kommer NOx fra bl.a. international skibsfart og kraftværker  

Kontaktperson

Casper Krogh Pedersen
Erhverv, Miljøstyrelsen
E-mail: caskp@mst.dk

Sidst opdateret d. 21. marts 2024