Luftforurening med SO2

SO 2 udledes bl.a. fra skibsfart og kraftværker. SO 2 -koncentrationen i de danske byer er faldet markant. Der er internationalt fokus på regulering af skibsfartens svovludledninger.

Hvad handler det om?

SO2 dannes bl.a. ved forbrænding af fossilt brændstof. SO2 omdannes i luften til svovlsyre og sulfat (partikler) i løbet af et døgn. Svovlsyre er en medvirkende årsag til "sur nedbør", og sulfatpartiklerne kan give helbredsproblemer.  

De største danske kilder til SO2 emission er fremstillingsvirksomheder og energisektoren. Derudover bidrager international skibsfart væsentligt til svovlindholdet i luften i Danmark.

Udledning af svovl til luften har tidligere været et stort miljøproblem i Danmark, men siden 1980erne er koncentrationen faldet markant pga. en effektiv regulering nationalt og internationalt.

Svovl fra industri og energifremstilling er blevet reduceret i mange år gennem krav om svovlrensning, og brændstoffer til vejtransport er blevet renere. Udledninger fra skibstransporten er først blevet reguleret på internationalt plan i de senere år.

Hvad er SO2-forurening?

Luftforurening med SO2 skyldes især at organisk materiale, herunder fossile brændsler, indeholder svovl.

  • Under forbrændingen omdannes svovl til SO2, der udledes til luften
  • SO2 omdannes i luften til sulfat og senere partikler eller svovlsyre, der medfører sur nedbør

Hvad er målet?

Svovl fra international skibsfart indgår ikke i forpligtelserne under NEC-direktivet, som kun omhandler nationale kilder. Den internationale skibsfart bidrager dog med ca. 20% af svovlindholdet i luften i Danmark og er derfor relevant at reducere af hensyn til at forbedre luftkvaliteten og reducere helbredseffekter ved luftforurening. Da man kan spare mange penge ved at sejle med brændstof med højt svovlindhold, er kontrol og håndhævelse af svovlemissioner fra skibe et vigtigt virkemiddel til reduktion af luftens svovlindhold.

I 2020 blev det globale krav til indholdet af svovl i skibenes brændstoffer skærpet fra 3,5% til 0,5%. Nordsøen og Østersøen er et ECA område (miljøzone til søs), hvor kravet til svovlindholdet i skibes brændstoffer er 0,1%.

Hvad er status?

I løbet af de sidste ca. 20 år har afsvovling af brændstof og bedre røgrensning medført, at SO2-koncentrationen i luften i danske byer er under 10 % i forhold til tidligere.  

I 2015 blev der indført nye internationale krav til svovlindholdet i skibes brændstoffer i Nordsøen og Østersøen. Det har ført til, at der siden 2015 er målt en halvering af indholdet af svovl i luften ved målestationen på Anholt, der ligger tæt op af skibenes ruter.  

Skibene udleder nu langt mindre svovl og mindsker dermed dannelsen af sekundære partikler og ”sur nedbør”. Skibsfarten forurener dog stadig bl.a. via udledning af NOx og partikler herunder black carbon.

Sidst opdateret d. 3. april 2024

Hent Datasæt

Figur 1: Udviklingen i luftkoncentrationerne af svovldioxid på Anholt siden 1989. I 2015 faldt koncentrationerne med omkring 50 % set i forhold til de tidligere fire år. Den relativt høje koncentration i 2014 skyldes, at luften transporterede SO 2 til Danmark fra lavaområdet Holuhraun på Island.

Kilde: DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) 2023 (PDF)

 

 

Kontaktperson

Casper Krogh Pedersen
Erhverv, Miljøstyrelsen
E-mail: caskp@mst.dk