Badevandskvalitet i kystvande og badevandssøer

Det kan være sundhedsskadeligt at bade i vand, der indeholder fækale bakterier. Derfor overvåger kommunerne det danske badevand. Kun 0,3 % er klassificeret som forurenet.

Hvad handler det om?

Badevand er betegnelsen for både fersk- og havvand, som anvendes til badning, samt fersk- og havvand, som er udlagt til badevand i kommuneplanerne.

Indholdet af fækale bakterier i badevand er af afgørende betydning for badevandskvaliteten. Hvis man bader i vand, der indeholder fækale bakterier, er der risiko for infektion og sygdomme, oftest i form af diarré og luftvejsinfektioner.

Kommunerne overvåger badevandskvaliteten i badesæsonen for at sikre, at badevandskvaliteten fortsat er så god, at de badende ikke udsættes for risiko for sygdomme. De informerer straks offentligheden, hvis der konstateres dårlig badevandskvalitet på en badevandslokalitet.

Hvad er målet?

EU’s badevandsdirektiv har til formål at bevare, beskytte og forbedre miljøkvaliteten og beskytte menneskers sundhed.

Medlemsstaterne skal ifølge direktivet sørge for, at alt badevand ved udgangen af 2015 mindst er ”tilfredsstillende”. Det vil sige, at det ikke må klassificeres som forurenet. Dog kan badevand midlertidigt klassificeres som ”ringe” og alligevel fortsat opfylde direktivets krav, hvis kommunalbestyrelsen arbejder med at fjerne årsagerne til forureningen og de badende ikke udsættes for forurening.

Hvad er status?

Seneste rapport om badevandskvaliteten i Danmark er udarbejdet af Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i juni 2023 for badesæsonen 2022. Udviklingen i badevandskvaliteten er opgjort på årsværdier fra 1991 til 2022. I 2022 lå Danmark på en 5. plads i opgørelsen over badevandskvalitet i EU. Som det fremgår af figuren, er badevandskvaliteten forbedret stødt siden 2011. Der blev rapporteret 9.448 badevandsanalyser til EEA i 2022. Ud af dem havde 94,3% den bedste kvalitet, og 98,9% har mindst tilfredsstillende badevandskvalitet til badning. Kun 0,3% af badevandsstationerne er forurenede med forbud mod badning eller badning frarådes.

Værd at vide om badevandskvalitet

  • I 2022 var der 917 kystbadevandsstationer og 122 søbadevandsstationer i Danmark.
  • Badevandskvaliteten beregnes af Det Europæiske Miljøagentur (EEA) på baggrund af målinger af fækale bakterier og klassificeres som udmærket, god, tilfredsstillende eller ringe.
  • Badevandskvaliteten beregnes på grundlag af analyseresultater fra de seneste 4 år.
  • Badevandssæsonen i Danmark forløber fra 1. juni til og med enten 31. august eller 15. september, og der udtages som minimum 4 prøver pr. år i perioden
  • EEA udarbejder årlige statusrapporter for badevandskvaliteten i de enkelte medlemslande samt en samlende rapport for EU. Seneste rapport er fra badesæsonen 2022.
  • Eventuel forurening af badevandet kan stamme fra overløb fra rensningsanlæg som følge af ekstraordinær regn. I så fald vil forureningen oftest være af kort varighed. Hvis forureningen er af mere permanent karakter, opsporer kommunen årsagen til forureningen og sørger for at håndtere den.

Udvikling i badevandskvalitet 1991 – 2022

 Hent Datasæt

Figur 1: Udviklingen i badevandskvalitet i Danmark for kystvande og badevandssøer.

Kurverne viser andelen af det samlede antal badevandsstationer, der har den respektive badevandskvalitet. ” Tilfredsstillende eller bedre” er summen af de badevandsstationer, der har ”udmærket”, ”god” eller ”tilfredsstillende” badevandskvalitet.

Kilde: Det Europæiske Miljøagentur. Figuren er udarbejdet af Miljøstyrelsen på grundlag af data tilsendt fra Det Europæiske Miljøagentur juni 2023.

Sidst opdateret d. 19. december 2023.

Kontaktperson

Peter Jessen
Vandforsyning, Miljøstyrelsen
E-mail: pesje@mst.dk