Vejstøj, sundhed og støjramte borgere

Støjpåvirkning kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser i form af bl.a. forhøjet risiko for blodpropper i hjertet.

Hvad handler det om?

Forskning viser, at vejstøj er sundhedsskadeligt. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har i 2018 anslået, at der er 5 % forhøjet risiko for blodpropper i hjertet, hvis befolkningen udsættes for vejstøj over 59 dB Lden.

Risikoen for blodpropper forøges med 8 %, hver gang støjen forøges med 10 dB (10 dB svarer til en fordobling af støjen for det menneskelige øre). Forskning tyder også på, at der kan være en sammenhæng mellem vejstøj og sygdommene som kræft og diabetes.

Støjbelastningen i Danmark er værst langs de store veje og i tætte byområder, hvor der er mange køretøjer døgnet rundt.

Hvad er målet?

Der er ikke fastsat nationale mål for, hvor meget antallet af støjbelastede boliger i Danmark skal reduceres. Vejstøjen skal kortlægges, og der skal udvikles handlingsplaner, som forebygger og reducerer støj fra veje. Det fremgår af Støjbekendtgørelsen.

Kortlægning og handlingsplaner udarbejdes med udgangspunkt i EU’s støjdirektiv. Ifølge EU's syvende miljøhandlingsplan skal det sikres, at støjforureningen i medlemslandende er faldet betydeligt, og at den er kommet tættere på de niveauer, som WHO anbefaler.

Hvad er status?

Hvert femte år kortlægges omfanget af støjbelastede borgere i Aalborg, Odense, Aarhus og Hovedstadsområdet samt langs de statslige motorveje og hovedveje i Danmark. Det er således ikke hele landet, der kortlægges – men omkring halvdelen af Danmarks befolkning er omfattet af kortlægningen.

Den seneste støjkortlægning fra 2022 tager udgangspunkt i WHO’s anbefaling på 53 dB Lden samt den danske grænseværdi for vejtrafikstøj på 58 dB Lden. Kortlægningen er ikke umiddelbart sammenlignelig med de to foregående kortlægninger fra 2012 og 2017, der tager udgangspunkt i 55 dB Lden, som er standard for EU støjkortlægninger. Ændringen gør det imidlertid muligt at sammenholde kortlægningens resultater med de danske grænseværdier samt øvrige støjkortlægninger i forbindelse med planlægning for nye boligområder og veje i Danmark.

Kortlægningen viser, at ca. 1.711.700 personer er udsat for vejtrafikstøj over WHO’s anbefalinger, samt at ca. 943.000 personer er udsat for støj, der overskrider den vejledende grænseværdi på 58 dB Lden. Heraf er ca. 139.600 stærkt støjbelastet, hvor støjen er 68 dB Lden eller højere.

Kortlægningen fra 2017 viste, at antallet af personer, der blev udsat for en støjbelastning over 60 dB Lden, var steget med ca. 6 % fra ca. 630.000 borgere i 2012 til ca. 668.100 borgere i 2017.

Stigningen i antallet af støjbelastede personer fra 2012 til 2017 må tilskrives stigningen i trafikken, der i tidsrummet steg med ca. 12 %. Etablering af nye veje og bygning af boliger tæt på eksisterende veje som følge af urbanisering kan også være medvirkende årsager.

 

Hvad betyder Lden?

Støjindikatoren, Lden, benyttes generelt ved vurdering af vejstøj i Danmark.

Lden er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der bruges et ”genetillæg” på 5 dB til støjen i aftenperioden og 10 dB til støjen i natperioden. Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten.

Hent Datasæt

Figur 1. Antal støjbelastede borgere i Aalborg, Odense, Aarhus og Hovedstadsområdet samt langs statslige motorveje og hovedveje i Danmark i 2012 og 2017. Bemærk den røde farve øverst er meget smal.  

Kilde: Miljøstyrelsen

Hent Datasæt

Figur 2. Figur 1. Antal støjbelastede borgere i Aalborg, Odense, Aarhus og Hovedstadsområdet samt langs statslige motorveje og hovedveje i Danmark fra 2022. Bemærk den røde farve øverst er meget smal.  

Kilde: Miljøstyrelsen

Sidst opdateret d. 10. januar 2024

Kontaktpersoner

Frank Pedersen
Erhverv, Miljøstyrelsen
E-mail:frape@mst.dk

Jens Schultz Thers
Erhverv, Miljøstyrelsen
E-mail: jesha@mst.dk