Landbrugets pesticidbelastning

Sundhed, miljø og grundvand kan belastes af pesticidforbruget. Derfor følges niveauet for belastningen fra salg og forbrug af pesticider tæt.

Hvad handler det om?

Pesticidbelastningsindikatoren er et mål for den potentielle belastning af sundhed, natur og grundvand fra pesticider. Den beregnes ud fra den samlede belastning for de enkelte pesticider i den mængde, de er blevet solgt og anvendt.  

Pesticidbelastningsindikatoren viser belastningen i forhold til det konventionelle landbrugsareal i 2007.  

Belastningen beregnes for:  

  • Sundhed: Giver et mål for den belastning, som sprøjteføreren udsættes for ved at håndtere og anvende pesticiderne.  
  • Miljøadfærd: Udtrykker, hvor hurtigt pesticiderne nedbrydes i jorden, deres risiko for at blive ophobet i fødekæder og risikoen for, at de siver ned til grundvandet.
  • Miljøeffekt: Giver et mål for pesticidernes giftighed over for dyr og planter i marken (f.eks. regnorme og bier) og den omgivende natur (f.eks. fisk og fugle).

Hvad er målet?

Målsætningen for pesticidbelastningsindikatoren (PBI) er fastlagt i ”Pesticidstrategi 2017-2021” og ligger på 1,96 for salgstal. Denne målsætning er opfyldt i 2021, jf. figur 1. Fremadrettet vil målsætningen i ”Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026” blive anvendt. I denne er der fastsat en målsætning på 1,43 baseret på salgstal for 2025.

Der er ikke fastsat mål for pesticidbelastningen baseret på forbrugstal.

Hvad er status?

Som det fremgår af figur 1, har der været store udsving i pesticidbelastningsindikatoren. De skyldes hovedsageligt variation i pesticider indkøbt til lager. I 2013 blev pesticidafgiften nemlig omlagt, og det førte til, at der blev solgt flere pesticider. Det betød, at pesticidbelastningen var høj i 2012 og 2013, baseret på salgstallene.

Pesticidbelastningen for salgstal i perioden 2014-2021 ligger på et betydeligt lavere niveau end perioden inden afgiftsomlægningen. Det skyldes en omlægning fra mere belastende pesticider til mindre belastende pesticider samt forbrug af pesticider fra lager. I den periode varierer belastningen mellem 1,4 og 1,95. Det skyldes i høj grad et varierende salg af svampemidler.

I perioden fra planåret 2010/11 og frem til og med planåret 2020/21 er der overordnet set sket et fald i PBI. Faldet i PBI de seneste planår skyldes, at der nu anvendes en mindre mængde af en række aktivstoffer med høj belastning sammenlignet med tidligere år. De seneste års udsving i PBI skyldes kombinationer af udsving i størrelsen af de dyrkede arealer med de enkelte afgrøder, vejrforhold og jordbrugernes pesticidvalg.

Sidst opdateret d. 7. juli 2023

Hent Datasæt

 

Figur 1: Udviklingen i pesticidbelastning over tid. Indikatoren er fordelt på hovedindikatorerne miljøeffekt, miljøadfærd og sundhed. Målsætningen for salgstal er 1,96 i Pesticidstrategi 2017-2021, men med "Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026" nedsættes den til 1,43 baseret på salgstal i 2025. For salgstal er perioden angivet i kalenderår, for forbrugstal er den angivet i planår (vækstår).

Kilde: Miljøstyrelsen

Kontaktperson

Maria Sommer Holtze
Pesticider, Miljøstyrelsen
E-mail: masom@mst.dk