Omfanget af økologisk landbrugsareal

Det økologiske landbrug har en positiv indvirkning på miljø, natur og biodiversitet, bl.a. fordi brugen af pesticider er begrænset. Det økologiske areal udgør knap 12 % af det samlede danske landbrugsareal.

Hvad handler det om?

I økologisk landbrug må der ikke anvendes kunstgødning. Økologerne må kun anvende få pesticider, som er godkendt til økologisk produktion, og de må ikke anvende genmodificerede organismer (GMO). 

Økologisk landbrug har positiv indflydelse på miljø, natur og biodiversitet sammenlignet med konventionel produktion. I gennemsnit er der 30 % flere vilde plante- og dyrearter i levestederne tæt på markerne i forhold til konventionel produktion. Det skyldes bl.a., at økologerne kun må anvende få pesticider, og at de har en lavere kvælstofudledning. Omlægning fra konventionel til økologisk landbrug medfører desuden en reduktion i klimapåvirkningen på op til 2 ton CO2-ækvivalenter per hektar.

Hvad er målet?

Økologi er et centralt indsatsområde i Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug, som blev indgået 4. oktober 2021 af regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Aftalepartierne er enige om, at økologi er en vigtig brik i den grønne omstilling af landbruget. Aftalen indebærer, at der skal udarbejdes en strategi, der bl.a. kan understøtte en fordobling af  det økologiske areal i 2030. Strategien skal samtidigt understøtte en fordobling af eksporten og danskernes forbrug af økologiske varer.

Hvad er status?

Den 31. maj 2023 udgjorde det økologiske areal 303.563hektar. Det svarer til 11,4 % af det samlede landbrugsareal i Danmark, hvilket er mere end en fordobling siden 2007.

Afhængigt af hvilke afgrøder der er tale om, tager det typisk to år for landmanden at omlægge sin planteproduktion fra konventionel til økologisk produktion.p>

Ud af de 303.563 hektar økologisk areal, var 277.179 hektar i 2023 fuldt omlagt. 26.251 hektar var under omlægning, og 133 hektar var planlagt omlagt, uden at omlægningen endnu var påbegyndt.

Hent Datasæt

Figur 1: Udviklingen i de økologiske landbrugs produktionsareal fra 1988-2023. Desuden ses udviklingen af fuldt omlagte økologiske arealer.

Kilde: Landbrugsstyrelsen (2024): Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2023 (PDF)

Sidst opdateret d. 9. april 2024

Kontaktperson

Jacob Kromann Salomonsen
Miljø & Erhvervsregulering, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
E-mail:jaksal@lbst.dk