Nedbør og klimaforandringer

Mængden af nedbør fortæller os om klimaets udvikling i Danmark. Den årlige nedbørsmængde er steget med 15 % siden 1870’erne.

Hvad handler det om?

Danmarks klima er i konstant udvikling, og mængden af nedbør er en de indikatorer, der kan fortælle os om udviklingen.

Indikatoren viser, at årsnedbøren er stigende. Det forventes, at vores vejr bliver mere ekstremt med vådere vintre og somre med kraftigere byger, som kan forårsage oversvømmelser. Dette kan føre til alvorlige og omkostningstunge skader på bygninger, veje og afgrøder, hvis ikke der bliver foretaget klimatilpasninger.

Hvad er målet?

Regeringen har igangsat en række initiativer, der understøtter en helhedsorienteret beskyttelse mod oversvømmelse og erosion. I 2013 aftalte regeringen med kommunerne, at alle kommuner skulle udarbejde en klimatilpasningsplan. En ændring i planloven i 2018 betyder, at kommunerne i kommuneplanen skal udpege områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, og sikre retningslinjer og bestemmelser om afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse og erosion. De nye regler gælder for planlægning for byudvikling, særlige tekniske anlæg og ændret arealanvendelse. Senest er der sket ændringer til kystbeskyttelsesloven, der betyder, at kommunerne har overtaget forvaltningen af denne lov.

Herudover har Danmark gennem Parisaftalen en målsætning om at holde den globale temperaturstigning under 2°C og gerne under 1,5°C. Det vil også have betydning for udviklingen af nedbør.

Hvad er status?

Nedbøren i Danmark er steget jævnt siden de systematiske målinger startede i 1873.

Den årlige nedbørsmængde er steget fra 650 mm i 1870’erne til 750 mm i de senere år. Det er en stigning på ca. 15 % (figur 1).

Det stiller krav til udvikling af innovative klimatilpasningsløsninger.

Hent Datasæt

Figur 1: Udviklingen i Danmarks årsnedbør fra 1874-2023 målt i mm.

Kilde : DMI

 

Figur 2. Årlig nedbør i Danmark fra 1874 til 2023. De vandrette blå streger angiver referenceperioderne tilbage i tiden, hvor den seneste 30 års-periode løber fra 1991-2020.

Kilde DMI

Danmark vil få mere variation i vejret og flere ekstremer. Tabellen nedenfor er medtaget – til trods for den korte tidsserie – for at vise disse variationer. Skybrud har endvidere den egenskab, at de ofte rammer meget lokalt.

Skybrudskriterie

Nedbør på 30 minutter

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Antal stationer med målinger (døgnmaksimum)

> 30 mm

29

2

2

14

2

5

3

4

6

6

10

4

8

> 25 mm

42

8

5

25

9

8

7

8

19

16

25

9

22

> 20 mm

60

22

10

64

20

25

25

20

52

33

60

24

55

> 15 mm

122

64

40

133

66

98

111

67

152

90

127

78

178

Antal døgn med målinger (døgnmaksimum)

> 30 mm

6

2

2

6

1

4

3

4

6

3

5

3

7

> 25 mm

10

7

4

8

5

5

7

6

8

7

13

7

11

> 20 mm

17

12

9

14

9

11

10

8

18

13

19

9

15

> 15 mm

27

20

18

33

20

18

20

18

34

18

26

17

25

Nedbørstationer i Danmark

Antal

220

250

260

260

260

260

270

285

285

285

290

290

290

Tabel 1: Skybrud registreret i Danmark. Er skybrud er defineret ved at der falder mere end 15 mm nedbør på en halv time.

Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Sidst opdateret d. 5. februar 2024

Kontaktperson

Katrine Juul Larsen
Vandforsyning, Miljøstyrelsen
E-mail: kajul@mst.dk