Luftforureningen i Danmark

Luftforurening har store konsekvenser for menneskers helbred og miljøets tilstand. EU samarbejder om at reducere luftforureningen.

Luftforureningen består af gasser og luftbårne partikler, der udledes fra eksempelvis vejtrafikken, kraftværker, skibe, brændeovne og industrien. Nogle af de mest skadelige luftforurenende stoffer er fine partikler med en diameter under 2,5 mikrometer (PM2,5) , kvælstofsoxider (NOx) flygtige organiske forbindelser (VOC), svovldioxid (SO2) og ammoniak (NH3). Udledningerne af disse stoffer er reguleret i det såkaldte NEC-direktiv i EU. Ifølge WHO er luftforurening den miljøfaktor, der har de største kendte negative sundhedseffekter, ligesom det også har negativ effekt på miljøet. Tidligere var de største miljøproblemer skovdød og forsuring af søer, mens det i dag er overgødskning, der udgør det største problem.

Luftforurening er grænseoverskridende, og EU samarbejder derfor i vid udstrækning om at begrænse forureningen. Luftforureningen i Danmark er således et resultat af udledninger fra danske kilder og udledninger fra andre lande. For eksempel kommer cirka 75 % af partikelforureningen fra udlandet med vinden, og vi sender tilsvarende en stor del af luftforureningen videre til andre lande.  

Mens luftforureningen er et stigende problem mange steder i verden, har den generelt været nedadgående i Danmark i de godt 40 år, hvor luftforurening er målt.

Læs mere her