Truede arter - rødlisten

Den danske rødliste er en oversigt, der viser hvor truede arterne er. Den er vigtigt i indsatsen for at stoppe tilbagegang i biodiversiteten.

Hvad handler det om?

En rødliste er en oversigt over plante-, svampe- og dyrearter, som angiver hvor truede arterne er. Viden om arternes status er vigtig, når vi skal forvalte den danske natur hensigtsmæssigt og stoppe tilbagegang i biodiversiteten.

Den danske rødliste udarbejdes af Aarhus Universitet for Miljø- og Fødevareministeriet. De enkelte arter vurderes ud fra en række kriterier, der er fastlagt af den internationale organisation IUCN (International Union for Conservation of Nature).

Hvad er målet?

Ifølge EU-biodiversitetsstrategi 2030, skal tilbagegangen af mangfoldigheden af arter i EU, vendes til fremgang. Således at EU kan leve op til de globale verdensmål. Dette understøttes i Danmark bl.a. af indsatserne i ”Natura 2000”-planerne og naturnationalparkerne.

Læs mere

På bios.au.dk  kan du finde flere oplysninger om rødlisten, de arter, der er vurderet, og de kriterier, som arterne er vurderet efter.

På Danmarks Naturdata hos Danmark Miljøportal  kan du finde oplysninger om myndighedernes naturregistreringer.

Flere oplysninger om IUCN og internationale rødlister her

FN’s Biodiversitetskonvention

EU’s biodiversitetsstrategi

Hvad er status?

Danmark har mere end 35.000 arter. I den Danske Rødliste indgår 13.898 arter af svampe, dyr og planter, som er blevet rødlistebehandlede og dermed vurderet efter de internationale rødlistekriterier, fastsat af IUCN. Den Danske Rødliste opdateres over en 10 årig periode, og den seneste delopdatering blev publiceret i 2023, som en del af rødlisteperioden år 2020-2030. 

Cirka. 41,6 % af de vurderede arter er rødlistet:

  • 403 arter er forsvundet fra den danske natur (RE)
  • 387 arter er kritisk truede (CR) med ekstremt høj risiko for at uddø
  • 688 arter er truede (EN) med meget stor risiko for at uddø
  • 857 arter er sårbare (VU) med stor risiko for at uddø
  • 638 arter er næsten truede (NT), og tæt på at opfylde kriterierne for at være truede
  • 1.662 arter er henført til kategorien utilstrækkelig data (DD) fordi data om udbredelse og bestandsstatus ikke er gode nok til en vurdering af deres risiko for at uddø. Derfor betragtes denne gruppe af arter som rødlistede, for at lade tvivlen komme arterne til gode og styrke listens troværdighed.
  • 6.588 arter er livskraftige (LC), og i mindre fare for at uddø end de rødlistede arter.

De resterende 2.675 arter er enten indslæbte, indførte, optræder tilfældigt eller er under etablering og derfor ikke vurderet (kategori NA og NE).

IUCN har udviklet et beregningsindeks som kan sammenligne genvurderinger af arter, og vise en frem- eller tilbagegang for arten. Dette kan også benyttes til sammenligning mellem rødlister. En sådan sammenligning mellem rødlisten 2010 og rødlisten 2019 viser, at arterne i Danmark generelt er blevet mere truet i perioden. Eksperternes vurdering af udviklingstendenser for de rødlistede arter viser ligeledes, at der er flere arter i tilbagegang end i fremgang.

Figuren viser et flowdiagram over processen for rødlistebehandlingen af en art.

Hvordan er udviklingen?

På DCE's hjemmeside kan du se en opgørelse for de rødlistede arters fordeling på artsgrupper. Opgørelsen opdateres løbende gennem vurderingsperiode 2020-2030 i takt med publiceringen af nye og genvurderede artsgrupper.

 

Sidst opdateret d. 17. januar 2024

Kontaktperson

Julian Dons Henriksen
Arter & Naturbeskyttelse, Miljøstyrelsen
E-mail: judhe@mst.dk