Natur og Biodiversitet

Det er et globalt mål at standse tilbagegangen i biodiversitet inden 2020.

Livet i havet og livet på land er to af de centrale verdensmål for bæredygtig udvikling. 

FN's partsmøde om Biodiversitetskonventionen vedtog i 2022 en række målsætninger, der skal sikre global handling i forhold til biodiversitetskrisen. Centralt står et mål om bevarelse, forbedring og restaurering af integriteten, sammenhængen og robustheden af økosystemer inden 2050. Der er en række handlingsorienterede målsætninger frem mod 2030, der skal adressere truslerne mod biodiversitet, sikre bæredygtig brug og understøtte implementering og integration af biodiversitetshensyn.

EU's biodiversitetsstrategi fra 2020 skal bidrage til opfyldelse af de globale mål.

Naturen i Danmark er et resultat af udviklingen siden de sidste istider og århundreders menneskelig påvirkning i form af landbrug, skovbrug, fiskeri, byudvikling og infrastruktur.

Landbruget optager mere end halvdelen af det samlede landareal, og naturen er opdelt på mindre og mere isolerede arealer, hvor blandt andet kontinuitet og kvalitet kan være en udfordring for mange arters levesteder. Kvaliteten af naturarealer påvirkes blandt andet af tilgroning, påvirkning af næringsstoffer og ændrede vandforhold.

Søer, vandløb, fjorde og kystnære havområder er også vigtige for natur og biodiversitet i Danmark.

Læs mere om det i temaerne om Vandmiljø og Naturressourcer.

Hvad er biodiversitet?

FN definerer biodiversitet som: ”Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.”