Vandforsyning

Grundvandet bruger vi bl.a. til drikkevand. Derfor er det vigtigt, at det er rent, og at der er tilstrækkelige mængder af det.

Vandsektoren har til opgave at forsyne danskerne med rent drikkevand. Drikkevandet er baseret på indvundet grundvand og udsat for minimal vandbehandling. Derudover skal vandsektoren sørge for, at spildevandet renses på en måde, så vandmiljøet og grundvandet belastes mindst muligt.

Den samlede vandindvinding i Danmark er faldet med ca. 15 % siden begyndelsen af 1990’erne. Det skyldes især et stort fald i vandforbruget.  

For bl.a. at sikre rent drikkevand overvåges kvaliteten af grundvandet, herunder vandets indhold af nitrat og pesticider, i en række målepunkter. Vandforsyningernes indvindingsboringer har som oftest haft et nitratindhold under kvalitetskravet.

Det er vanskeligt at sige noget entydigt om udviklingen i fund af pesticider og nedbrydningsprodukter i overvågningen af grundvandet. Det skyldes bl.a., at der er udviklet nye målemetoder, og at der screenes for flere og flere stoffer.  

Udledning af næringsstoffer og organisk stof fra renseanlæg og industri faldt betragteligt i 1990’erne til et lavt, konstant niveau. I dag fokuseres indsatsen på udledningen fra spredt bebyggelse samt udledninger fra kloakker, der løber over, når der er kraftig regn.

Punktkildernes bidrag til den samlede udledning, herunder bidraget fra renseanlæg og industri, udgør i dag omkring 10 % for kvælstof og 30 % for fosfor. Resten kommer fra de såkaldte diffuse kilder med landbruget som den primære kilde.