Behandling af affald produceret i Danmark

Affaldshåndtering kan groft deles op i genanvendelse, forbrænding og deponi. Målet er, at vi øger genanvendelse og dermed bevæger os væk fra at se affald som et spildprodukt.

Hvad handler det om?

Affald der er produceret i Danmark, opgøres hvert år. Hvert andet år beregner det europæiske statistikkontor Eurostat medlemsstaternes behandling af den totale affaldsmængde ekskl. mineralsk affald.
Affaldsbehandling opdeles i:

Genanvendelse: Affald, der indgår som materiale i nye produkter.
Forbrænding og anden nyttiggørelse: Affald, der sendes på forbrændingsanlæg med energiudnyttelse eller fx anvendes til drænlag i et affaldsdeponi (ituskårne dæk).
Deponering og anden bortskaffelse: Affald, der ender i deponeringsanlæg. Ofte farligt affald, der ikke kan behandles på andre måder.

Hvad er målet?

Strategi for cirkulær økonomi fra 2018 indeholder en målsætning om at fremme den cirkulære økonomi, bl.a. gennem bedre (gen)anvendelse af ressourcer og begrænsning af affald.

Genanvendelse af totalaffald (ekskl. mineralsk affald) er én af regeringens to indikatorer til at følge udviklingen på området. Den anden indikator måler på Danmarks ressourceproduktivitet ( se indikatoren om Ressourceproduktivitet ).

Både Danmark og EU arbejder for en mere cirkulær økonomi. Det indebærer, at vi skal beholde materialer og ressourcer i det økonomiske kredsløb, så længe som muligt. Deponering og forbrænding skal kun anvendes, hvor anden affaldsbehandling ikke er mulig. For at sikre at problematiske stoffer ikke bliver recirkuleret til nye produkter, kan det dog i nogle tilfælde være nødvendigt at deponere eller forbrænde affald.

Mineralsk affald ikke med i affaldsmængden

Opgørelsen af affald indeholder som udgangspunkt al affald, der produceres i Danmark, både fra husholdninger og erhverv. Mineralsk affald er dog ikke medregnet. Mineralsk affald er blandt andet affald fra jord og byggeaffald. Det fylder vægtmæssigt meget og er konjunkturafhængigt. Derfor får man et mere retvisende billede af udviklingen i affaldsstrømmen ved at udelade det.

Hvad er status?

Ifølge tal fra Eurostat blev hovedparten (63 %) af affaldet fra Danmark genanvendt i 2020, mens en stor andel (36 %) blev sendt til forbrænding og anden nyttiggørelse. Kun 1 % af affaldet fra Danmark blev sendt til deponi. Dette er en stigning i genanvendelsen på 6 % fra 2010 til 2018 og et fald i andelen af deponeret affald på 5 % i samme periode (figur 1).

Danmark er et af de lande i EU, der har den laveste andel af deponi og den højeste andel af forbrænding. Vores andel af genanvendelse ligger en anelse over EU-gennemsnittet (figur 2).

Behandling af affald produceret i Danmark

Hent Datasæt

Figur 1: Fordelingen af behandlingsformer for affald (indsamlede mængder) genereret i Danmark fra 2010 til 2020.

Kilde: Eurostat

 

Behandling af affald i europæiske lande

Hent Datasæt 

Figur 2: Behandling af affald i europæiske lande i 2020 fordelt på genanvendelse, forbrænding og deponering. Mineralsk affald er ikke medregnet – se faktaboks.

Kilde: Eurostat  

Kontaktpersoner

Marie Louise Nygaard Madsen
Cirkulær Økonomi & Affald, Miljøstyrelsen
E-mail: malnm@mst.dk 

Sidst opdateret d. 17. januar 2024.