Ressourceproduktivitet: Værdien af vores ressourceforbrug

Hvad handler det om?

Ressourceproduktivitet er et mål for, hvor meget man får ud af de ressourcer der anvendes. Dette kan for eksempel være forholdet mellem et lands økonomiske værditilvækst og de ressourcer der anvendes til fremstillingen af produkter og levering af tjenesteydelser. I dette tilfælde kan ressourceproduktiviteten opgøres ved at sammenholde bruttonationalproduktet (BNP) med estimater for materiale forbrug såsom Domestic Material Consumption (DMC) og Raw Material Consumption (RMC), hvor enheden er kroner per kg.

DMC opgøres ved at sammenlægge de rå materialer der udvindes fra det indenlandske territorium med importerede materialer, hvorefter eksporterede materialer fratrækkes. I denne indikator er der ikke taget højde for materiale forbrug i forbindelse med import af færdige produkter. RMC indikatoren inkluderer derfor materiale ækvivalenter (RME) samt fratrækker materiale ækvivalenter forbundet med eksport. 

Læs mere om information om definition og estimat af DMC og RMC.

Denne type ressourceproduktivitet afhænger i høj grad af, om der anvendes ressourceeffektive teknologier og processer. Et effektivt ressourceforbrug er vigtigt i omstillingen til en mere bæredygtig produktion, dog er det vigtigt at pointere at det overordnede ressourceforbrug kan stige samtidig med effektiviteten.

Hvad er målet?

I Strategien for Cirkulær økonomi fra 2018 er en af målsætningerne at fremme den cirkulære økonomi, bl.a. gennem bedre (gen)anvendelse af ressourcer og begrænsning af affald.

Ressourceproduktivitet er en af to indikatorer udvalgt i Strategien for Cirkulær Økonomi til at følge udviklingen på området. Den anden indikator måler på andelen af genanvendelse af den totale affaldsmængde. Se indikator om behandling af affald produceret i affald.

Mere retvisende indikator fra 2020

Tidligere blev Danmarks ressourceproduktivitet opgjort ud fra DMC som ikke inkluderer ressourceforbrug forbundet med importerede produkter. En stor del af det danske forbrug er knyttet til materialeforbrug i udlandet. Derfor har Danmark siden 2020 benyttet RMC som estimerer materialeforbrug der foregår i udlandet og derefter importeres.

Hvad er status?

Figur 1 viser ressourceproduktivitet opgjort både med DMC og RMC, hvor produktiviteten mellem 2000 og 2015 steg med 21% fra 12,3 til 14,8 kr. per kg udvundet og importeret materiale. Siden RMC er begyndt estimeret og indtil 2021 har Danmarks ressourceproduktivitet dog stabiliseret sig omkring 15,2 kr. per kg udvundet og importeret materiale.

Hent Datasæt

Figur 1: udviklingen af ressourceproduktiviteten i Danmark for årene 2000-2020 målt i kr. pr. kg.

Kilde: Danmarks Statistik om materialestrømme og bruttonationalprodukt (BNP).

Kontaktperson

Frederik Yde Jespersen
Miljøstyrelsen, Erhverv
E-mail: frydj@mst.dk

Sidst opdateret d. 18. december 2023